A WebMaITT Egyéni Cég (a továbbiakban: WebMaITT)

Általános Szerződési Feltételei

 „Üdvözlöm azon a rendkívüli utazáson, amelyet együtt teszünk meg az Ön weboldalának a megszületése érdekében.”

 

I. Általános rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed WebMaITT által adott ajánlatokra,  azok visszaigazolására, a szerződés létrejöttére és időtartamára, a számlák kiállítására és kiegyenlítésére, valamint a garanciavállalás feltételeire.

II. Árajánlat adása/a szerződés létrejötte

Figyelemmel a weboldal-készítés interaktív folyamataira WebMaITT már az árajánlat adása előtt tisztázza a weboldal készítését befolyásoló alapvető tényezőket, így: a Megrendelőt számszerűen milyen üzleti célok motiválják, mi a Megrendelő célcsoportja és miért, illetőleg milyen üzenetet kíván közvetíteni a célcsoport felé (üzlet, brand, image).

WebMaITT ezen kérdések feldolgozását követően közli a Megrendelővel a szakmai javaslatát és adja meg árajánlatát. A Megrendelő az árajánlat elfogadásakor 3 rugalmassági fokozatot tartalmazó csomag – a Start (S), Business (B) és a Prémium (P) – közül választhat, amelynek pontos körülírását az árajánlat aktuálisan tartalmazza.

A szerződés az árajánlat elfogadásával, és a vállalkozói díj 50%-ának az átutalásával jön létre, amelyből 30% foglaló, 20% előleg.

III.      A szerződés teljesítése/kapcsolattartás módja

III/1.   WebMaITT a munka menetére vonatkozóan ún. változáskövetőt készít, amelyen keresztül követhető a weboldalkészítés folyamata és elkészítése határidejének esetleges módosulása. A változáskövető egy Word dokumentum, amiben dátum szerint rendezve kerülnek felvezetésre a fejlesztés során felmerült módosítási (változtatási) igények. A későbbi dátumok felül, a korábbi dátumok alul jelennek meg. Az igények felvezetése (bemásolása pl. e-mailből) fekete tintaszínnel történik. Ez jelenti a még nem feldolgozott tételeket. Piros színnel jelölendők a hiányok, zöld színnel a kész, lezárt tételek. Kék és lila színnel jelölendők a felek megjegyzései.

A weboldalkészítés folyamatában a kapcsolattartás minden esetben írásban (e-mail) történik.

A weboldalt WebMaITT ugyancsak írásban jelenti készre a Megrendelő felé. Amennyiben ezt a Megrendelő megerősíti és aláírja a teljesítési igazolást, úgy megtörténik a weboldal élesítése.

A weboldal élesítés akképpen történik, hogy a tárhelyen az élesítés előttig fejlesztett, de a nagyközönség elől elrejtett weboldalt WebMaITT publikálja, azaz az a nagyközönség és a keresőrobotok számára is láthatóvá válik. WebMaITT felelőssége publikálásra kész állapotban készre jelenteni; Megrendelő felelőssége az élesítést jóváhagyni.

III/2.   Amennyiben a Megrendelő 60 napon túl „hallgat”, úgy WebMaITT a weboldalt készre jelenti és azt élesíti.

Ebben az esetben WebMaITT igényt tart a vállalkozói díj további 40%-ára.

III/3.   Amennyiben a Megrendelőnek a weboldal szolgáltatásával kapcsolatosan bármilyen kifogása merülne fel, úgy azt azonnal, de legkésőbb 24 órán belül kell WebMaITT felé jeleznie az info@WebMaITT.hu e-mail címre. Amennyiben a Megrendelő ezen határidő alatt kifogását nem terjeszti elő, úgy arra a továbbiakban már nem hivatkozhat. A kifogások előterjesztése a fizetési határidőt nem érinti.

III/4.   WebMaITT a tevékenysége során jogosult alvállalkozót igénybe venni.

IV. Díjazás

IV/1.   WebMaITT a megrendelés teljesítését (készre jelentés – élesítés) követően jogosult a megrendelés visszaigazolásában feltüntetett díjazás további 40%-a összegéről végszámla kiállítására.

IV/2.   WebMaITT a IV/1. pontban rögzített összegű számla kiállítására a III/2. pontban rögzített esetben is jogosult.

IV/3.  Amennyiben a Megrendelő a megrendelés teljesítése során többletmunkálatokkal bízza meg WebMaITT-et (pl.: új funkció, funkció (elrendezés)-váltás), úgy WebMaITT a többletmunkák ellenértékéről a módosított megrendelés vagy árajánlat alapján állít ki számlát.

V. Fizetési feltételek

V/1.    A végszámla kiegyenlítése 5 napos átutalással történik. A Megrendelő köteles WebMaITT számláján megjelölt bankszámlára átutalni a vállalkozói díjat a számlán szereplő fizetési határidőre.

V/2.    A VI/3. pontban rögzített jólteljesítési időszak elteltét követően WebMaITT jogosult a fennmaradó 10% összegű vállalkozói díjról számlát kiállítani az V/1. pontban rögzített feltételekkel.

V/3. Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelembe esik, köteles WebMaITT részére a Ptk. szerinti gazdálkodó szervezetek közötti jogügyletekre vonatkozó (jegybanki alapkamat + 8%), magánszemély esetén pedig a jegybanki alapkamat kétszeres összegét kitevő  késedelmi kamatot fizetni. 10 napot meghaladó késedelem esetén WebMaITT jogi utat vesz igénybe, és fizetési felszólítást követően haladéktalanul bírósághoz fordul.

V/4. A számla végösszegét a Megrendelő mindennemű levonás, beszámítás vagy ellenkövetelés érvényesítése nélkül köteles WebMaITT részére megfizetni. A Megrendelő WebMaITT által kiszámlázott összeg visszatartására, beszámítására vagy a fizetések késleltetésére nem jogosult.

V/5. A weboldal tulajdonjoga a teljes megrendelési összeg kifizetése után száll át a Megrendelőre.

VI. Foglaló/ Kötbér/Jóteljesítési garancia/Jótállás

VI/1.   WebMaITT részére előre fizetett összegből 30% foglaló. E foglalót a Megrendelő elveszíti, amennyiben a magatartására vezethető vissza a szerződés meghiúsulása, azaz a weboldal a Megrendelő hibájából, késedelméből vagy egyéb okból nem jön létre.

VI/2.   Az ÁSZF III/2. pontjában rögzített ok miatt WebMaITT kötbér követelésére jogosult, amelynek mértéke a vállalkozói díj 0,5%-a késedelmes naponként, de maximum összesen 30%. A maximális kötbér érvényesítése mellett WebMaITT a szerződéstől is jogosult egyoldalúan elállni.

VI/3.   WebMaITT a weboldal készre jelentésétől és élesítésétől számított 30 napig jóteljesítési garanciát vállal az átadott weboldal szerződés szerinti működésére.

VI/4. WebMaITT a jóteljesítési garanciális időszak letelte után 1 évig jótállást vállal az átadott weboldal szerződés szerinti működésére a VI/5. pontban rögzített feltételek teljesülése esetén.

VI/5. A VI/4. pontban rögzített 1 éves jótállás abban az esetben érvényes, amennyiben Megrendelő megrendelte és folyamatosan fizeti a weboldal karbantartási szolgáltatást legalább 3 havi sűrűséggel, továbbá Megrendelő megrendelte a “Hacker-támadás elleni védelem” funkciót. E megrendelések hiányában WebMaITT nem vállal jótállást a weboldal működésére a VI/3. pontban rögzített időtartamon túl, és a weboldal bármilyen javítása, visszaállítása, vírusmentesítése kizárólag külön díjazás mellett történhet meg.

VII. Titoktartás

A felek kölcsönös kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződéses jogviszonyban tudomásukra jutott adatokat, információkat üzleti titokként kezelik és gondoskodnak arról, hogy azok harmadik fél számára ne legyenek hozzáférhetőek. Az üzleti titok megsértéséért felelős felet kártérítési kötelezettség terheli.

VIII. A szerződés megszűnése

Egyedi megrendelés esetén a szolgáltatás teljesítésével, és a szolgáltatás ellenértékének a megfizetésével a szerződés megszűnik.

IX. Az ÁSZF módosítása

WebMaITT fenntartja magának a jogot, hogy egyoldalúan módosítsa a hatályos ÁSZF rendelkezéseit azzal, hogy bármely ÁSZF rendelkezés megváltoztatása esetén a változásról a Megrendelőt olyképpen tájékoztatja, hogy a változást a weboldalán közzéteszi

Amennyiben a Megrendelő az Általános Szerződési Feltételeket és azok módosításait nem fogadja el, ez nem mentesíti őt a folyamatban lévő szolgáltatás ellenértékének a megfizetése alól, Megrendelőnek írásban közölnie kell WebMaITT-tal, hogy az Általános Szerződési Feltételeket, illetőleg azok valamely módosítását nem fogadja el. Amennyiben az Általános Szerződési Feltételeket és azok módosítását követő első számlát a Megrendelő kiegyenlíti, az a Megrendelő részéről az Általános Szerződési Feltételek és módosításaik kifejezett elfogadásának minősülnek.

X. Kizárólagos illetékesség

A felek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült jogvitákat megkísérlik bírósági eljáráson kívül rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a felek kikötik – a pertárgy értékétől függően – a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Budapest Környéki Törvényszék.

XI. A jelen Általános Szerződési Feltételekre vonatkozó rendelkezéseire a Ptk. 6:77-6:81 §-ai az irányadóak.

Dunakeszi, 2017-03-17.